Vi ste ovdje:Početna » Naglaseno » Makarsko Gradsko vijeće: Usvojena Odluka o izmjenama i dopunama UPU naselja Glavica

Makarsko Gradsko vijeće: Usvojena Odluka o izmjenama i dopunama UPU naselja Glavica

Makarsko Gradsko vijeće: Usvojena Odluka o izmjenama i dopunama UPU naselja Glavica
Pod predsjedanjem dr. Marka Ožića- Bebeka održana je 9. sjednica Gradskog vijeća s dnevnim redom od 17 točaka koja je uz gotovo dva sata rezervirana za vijećnička pitanja i odgovore te s 45- minutnom stankom za ručak potrajala od 10 do gotovo 20 sati.

U desetosatnom zasjedanju najdulja rasprava povela se na početku sjednice o Prijedlogu odluke o donošenju izmjena i dopuna UPU-a naselja Glavica. Nakon uvodnog izlaganja Tončija Vukovića, voditelja Odsjeka za prostorno plansku dokumentaciju i Ivane Bojić, u ime izrađivača plana Geoprojekta Split, kao i podulje rasprave vijećnika, Odluka o donošenju izmjena i dopuna UPU-a naselja Glavica je usvojena većinom glasova. Oporbena koalicija i Ivan Šimić glasovali su protiv ove Odluke za koju je Tonći Bilić u ime kluba SDP-HNS- HSU rekao da smatra da će omogućiti daljnju betonizaciju grada. Međutim, premda je većina u vladajućoj koaliciji glasala za ovu Odluku vijećnik Marko Raos bio je protiv, dok je nezavisni vijećnik Siniša Srzić glasovao za donošenje Odluke istaknuvši kako ona zapravo pridonosi boljoj urbanizaciji grada od sadašnjeg stanja, s tim se složila i vijećnica HSLS-a Hloverka Novak Srzić.

Tonči Vuković je podsjetio na proceduru donošenja ove Odluke i naglasio da je UPU-a naselja Glavica usvojen u kolovozu 2012. Nakon 1,5 godinu investitori traže izmjenu tog plana s obrazloženjima. Gradsko vijeće je po tim zahtjevima u drugom sastavu u travnju 2014. donijelo odluku da se mijenja UPU naselja Glavice. Bila je javna rasprava 2016. sa svega nekoliko primjedbi, kazao je Vuković, dodavši kako su investitori tražili izmjenu osi ceste koja je u prijašnjem planu bila preskupa i za njih i za grad Makarsku i predložili drugu varijantu po kojoj bi sami investirali izradu ceste što je za Grad vrlo značajno.

“Konačnim prijedlogom Izmjena i dopunama UPU-a redefiniran je dio rješenja koji se odnosi na planiranu prometnu mrežu:0S-3 s pripadajućom komunalnom infrastrukturom preplanirana je kao kolni pristup novim građevinskim česticama, i to na nižim kotama, uz samu južnu granicu plana, od spoja s Ulicom Marka Marulića na zapadu kod prilaza Dječjem vrtiću „Ciciban”, preko čestice vodnog dobra, odnosno čest.zem. 3060/1 k.o. Makarska Makar, te dalje preko č.zem. 3061/6 k.o. Makarska Makar,- OS-1 odnosno dio iste prometnice na istočnom dijelu obuhvata UPU-a, preko č.zem. 3191, 3192 k.o. Makarska Makar, planski je spojena s postojećom Ulicom gradišćanskih Hrvata (izvan obuhvata plana) koja se nastavlja dalje na Ulicu molizanskih Hrvata, čime bi se u konačnici planirano prometno rješenje povezalo u jedinstven sustav, te bi se pri realizaciji dobio još jedan kvalitetan izlaz, odnosno priključak iz centra grada na Jadransku magistralu (D8)… Na cijelom obuhvatu plana predviđena je mješovita namjena (M1) radi omogućavanja izgradnje poliklinike i hotelskog smještaja, kao i omogućavanja bavljenjem i drugih trgovačkih i turističkih djelatnosti (iznajmljivanje soba i apartmana)… Sukladno već navedenoj inicijativi vlasnika – investitora iz obuhvata plana, prema kojoj su se isti vlasnici, u slučaju valjane izmjene plana, obvezali financirati troškove izrade plana, kao i o svom trošku izgraditi pristupnu prometnicu, odnosno prometnicu označenu kao OS-3, to se uz Odluku o donošenju plana prilaže i odgovarajući nacrt ugovora, koji bi se sa investitorima potpisao nakon usvajanja Odluke odnosno nakon stupanja na snagu Izmjena i dopuna UPU-a.” ,navedeno je među ostalim u obrazloženju Odluke o izmjenama I dopunama UPU naselja Glavica.

Ivana Bojić je pojasnila kako je zbog konfiguracije terena prijašnja varijanta gradnje prometnice na ovom dijelu naselja teška i skupa te je sada napravljeno bolje rješenje. Također je kazala kako je ovom Odlukom omogućena mješovita gradnja, ali da su kriteriji stroži.

Predsjednik Gradskog vijeća dr. Marko Ožić- Bebek je naglasio kako je za javni interes bitna gradnja ove prometnice koju će investitori financirati te da će sam plan pridonijeti većem redu u urbanizaciji grada. Naglasio je također kako se zabranama ne može ništa napraviti, te da je bilo ovakvih odluka, ne bi imali kaos, koji sada imamo.

 

J.Glučina/IvoR

 

 

 

Print Friendly

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh