DJEČJI VRTIĆ “BIOKOVSKO ZVONCE” Rješenje o upisu djece rane i predškolske dobi u program predškolskog odgoja i obrazovanja za predškolsku godinu 2019./2020.

DJEČJI VRTIĆ “BIOKOVSKO ZVONCE” Rješenje o upisu djece rane i predškolske dobi u program predškolskog odgoja i obrazovanja za predškolsku godinu 2019./2020.
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Biokovsko zvonce Makarska donijelo je Rješenje o upisu djece rane i predškolske dobi u program predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2019./2020.

 

 

Dječji vrtić “ Biokovsko zvonce “ Makarska

KLASA: UP/I-034-01/19-01 /07

URBROJ : 2147- 23 – 11-19 – 1

Makarska, 4. 7. 2019. godine

 

 

Na temelju članka 19.Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u vrtiće i jaslice u Dječjem vrtiću “Biokovsko zvonce” Makarska na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 2.7.2019. doneseno je:

 

                     R J E Š E N J E

o upisu djece rane i predškolske dobi u program predškolskog odgoja i obrazovanja za                                            

  pedagošku godinu 2019./2020.

 

 1. Utvrđuje se Lista upisane i neupisane djece u vrtiće i jaslice za pedagošku godinu 2019./2020. (dalje: Lista).
 2. Lista iz točke 1. sastavni je dio ovog Rješenja.
 3. Pedagoška godina 2019./2020. započinje 02.rujna 2019.
 4. Roditelji / skrbnici upisane djece u vrtiće / jaslice dužni su sklopiti s Vrtićem Ugovor o korištenju usluga uz uvjet da su prethodno podmirene sve obveze spram Dječjeg vrtića.

Ugovori se potpisuju od 22.7.2019. do 26.7.2019. ( za sve korisnike usluga i dosadašnji, i novoprimljeni) u sljedećim terminima:

 • ponedjeljak, srijeda i petak od 8 sati do 14 sati
 • utorak i četvrtak od 10 do 18 sati.

Nepotpisivanje ugovora nakon proteka roka smatrat će odustankom od upisa djeteta u program vrtića/ jaslica.

 

 1. Roditelj/skrbnik upisanog djeteta u vrtić/jaslice će pri potpisivanju Ugovora dobiti uplatnicu o iznosu upisnine (za prvo dijete 280,00 kuna, a za drugo i svako sljedeće 240,00 kuna) koju je dužan podmiriti do 2.9.2019., u protivnom smatrat će se da je odustao od korištenja usluga Vrtića.

6. Roditeljski sastanak za novoupisanu djecu (djeca koja se prvi puta upisuju u vrtić/jaslice) održat će se:

I. za skupine

 • JASLICE 1 i JASLICE 2 27.8.2019. u 18 sati u objektu “Ciciban” , Molizanskih Hrvata 2 u Makarskoj.
 1. za skupine:
 • JASLICE 3, JASLICE 4 i JASLICE 5 27.08.2019. u 19 sati u objektu “Ciciban” , Molizanskih Hrvata 2 u Makarskoj.

III. za skupine:

 • CJELODNEVNI 1.(Ciciban), CJELODNEVNI 2 (Ciciban), CJELODNEVNI 3 (Ciciban), MONTESSORI (Zvončica), CJELODNEVNI 6 (Maslačak), CJELODNEVNI 7 (Maslačak), CJELODNEVNI 8 (Grdelin), JUTRO 1 (Grdelin), JUTRO 2 (Grdelin) 27.8.2019. u 19:30 sati u objektu ” Ciciban” , Molizanskih Hrvata 2 u Makarskoj.
 1. za skupine:
 • JUTRO 1 (Radost), JUTRO 2 (Radost) i JUTRO 3 (Radost) 27. 8. 2019. u 18 sati u objektu “Radost ” Dr. Mate Ujevića 2 u Makarskoj (Dumina ledina)
 • POSLIJEPODNE 1 (Radost), POSLIJEPODNE 2 (Radost) i POSLIJEPODNE 3 (Radost) 27.08.2019. u 19 sati u objektu “Radost Dr. Mate Ujevića 2 u Makarskoj (Dumina ledina)

V. za skupine:

 • JUTRO 1 (Pčelica), i JUTRO 2 (Pčelica), POSLIJEPODNE 1 ( (Pčelica), POSLIJEPODNE 2 ( (Pčelica), 27. 8.2019. u 19 sati u objektu “Pčelica” Jadranska 4 u Makarskoj.

VI. za skupine:

 • JUTRO 1 ( Vrapčić), POSLIJEPODNE 1 ( Vrapčić) i CJELODNEVNI 5 ( Vrapčić), 27. 8.2019. u 19 sati u objektu “Vrapčić” Breljanske skale (Istok).
 1. Ovo Rješenje je konačno.

8. Lista se objavljuje na oglasnoj ploči vrtića “Ciciban” u Makarskoj, Molizanskih Hrvata 2 (Uprava Vrtića).

Roditelji/skrbnici upisane i neupisane djece se pojedinačno ne obavješavaju.

 

Obrazloženje

Dječji vrtić “Biokovsko zvonce” Makarska je dana 2.travnja 2019. objavio Natječaj za upis djece u rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2019./2020.

Zaprimljeno je 586 zahtjeva za upis (dosadašnjih 400 i novih 186).

Komisija je na sjednicama održanima od 11.05.2019. do 17.05.2019. razmatrala zaprimljene zahtjeve i 17. 5.2019.utvrdila Listu upisane i neupisane djece za pedagošku godinu 2019./2020. ( u daljnjem tekstu: Lista ). Lista je objavljena 6.6.2019. na web stranici Dječjeg vrtića “Biokovsko zvonce” Makarska.

Po isteku žalbenog roka Upravno vijeće Dječjeg vrtića je na sjednici održanoj dana 2.7.2019.odlučilo kao u dispozitivu.

Predsjednik Upravnog vijeća:

Stipan Stanić

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rješenja ne može se izjaviti žalba već se može pokrenuti upravni spor. Tužba se podnosi nadležnom upravnom sudu u roku od 30 dana od objave ovog rješenja, na oglasnoj ploči objekta “Ciciban”, Molizanskih Hrvata 2, Makarska u dovoljnom broju primjeraka koliko ima zainteresiranih stranaka.

 

RJEŠENJE JE OBJAVLJENO: 5.SRPNJA 2019.

 

Dostavlja se :

1.Vrtić, Ciciban, oglasna ploča

2. web stranice Vrtića

3. Pismohrana -ovdje

 

 

 

 

DJEČJI VRTIĆ “ BIOKOVSKO ZVONCE “ MAKARSKA

KLASA : UP/I-034-01/17-01/01

URBROJ: 2147-23-01-17-5

MAKARSKA, 16.8.2019.

Na temelju članka 1a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, br.10′/97,107/07 i 94/13), članka 20. Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u vrtić/jaslice u Dječjem vrtiću “Biokovsko zvonce” Makarska i Odluke o utvrđivanju Liste upisane i neupisane djece za pedagošku godinu 2018./2019. koju je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića 14.8.2019. povodom zahtjeva roditelja-skrbnika za upis djeteta u vrtić/jaslice ravnateljica donosi

 

                                                           R J E Š E N J E

 

1.         Odobrava se ____________________________roditelju- skrbniku djeteta _____________________ iz _________________ upis djeteta u redoviti program vrtića program vrtića “Grdelin”, Tučepi – odgojna skupina Jutro 1 u pedagošku godinu 2019./2020.

 

 1. Ugovor o korištenju usluga Vrtića dužni ste potpisati najkasnije do 31. kolovoza 2019. uz uvjet da ste prethodno podmirili sve obveze spram Dječjeg vrtića.

Prilikom potpisivanja ugovora dostavljate na uvid potvrdu o uplati upisnine.

Nepotpisivanje ugovora nakon proteka roka smatrat će odustankom od upisa djeteta u program vrtića/ jaslica.

 

3.         Roditeljski sastanak za novoupisanu djecu (djeca koja se prvi puta upisuju u vrtić/jaslice) održat će se 28.8.2019. u 19 sati u vrtiću “Grdelin” u Tučepima, Kraj 16.

 

 1. Pedagoška godina započinje 1.9.2019.

 

Obrazloženje

 

Dječji vrtić “Biokovsko zvonce” Makarska je dana 20.3.2019. objavio Natječaj za upis djece u vrtiće i jaslice za pedagošku godinu 2017./2018.

Komisija za upis djece u vrtiće i jaslice je na sjednici održanoj 18. 5. 2019.razmatrala zaprimljene zahtjeve i utvrdila Listu reda prvenstva (Bodovnu listu). Lista reda prvenstva objavljena je 26. 5. 2019.

Po završetku žalbenog roka i nakon razmatranja prigovora na Listu reda prvenstva u skladu sa člankom 19. Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u vrtić/jaslice, Upravno vijeće je 14.8.2019. utvrdilo Listu upisane i Listu neupisane djece u vrtiće/jaslice za pedagošku godinu 2019./2020.

Slijedom Liste upisane djece Vaše dijete ispunjava uvjete za upis te je valjalo odlučiti kao u izreci ovoga Rješenja.

Ravnateljica:

Anela Židić

 

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rješenja ne može se izjaviti žalba već se može pokrenuti upravni spor. Tužba se podnosi nadležnom upravnom sudu u roku od 30 dana od primitka ovog rješenja, u dovoljnom broju primjeraka koliko ima zainteresiranih stranaka.

 

 

Dostaviti :

1._________________, Tučepi

2.Pismohrana-ovdje

 

 

 

 

 

MP

Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh