JAVNI POZIV ZA SUDJELOVANJE NA JESENSKOM SAJMU OD 14. DO 22. RUJNA Prijave za „Domaće je najbolje“ do 6. rujna

JAVNI POZIV ZA SUDJELOVANJE NA JESENSKOM SAJMU OD 14. DO 22. RUJNA Prijave za „Domaće je najbolje“ do 6. rujna
Na temelju članka 49. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske, br. 8/18 i 14/18), gradonačelnik Grada Makarske dana 30. kolovoza 2019. godine, objavljuje

 

 

JAVNI POZIV

ZA SUDJELOVANJE NA JESENSKOM SAJMU „Domaće je najbolje“

 

Grad Makarska (u daljnjem tekstu: Organizator sajma) poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da iskažu interes za sudjelovanjem na JESENSKOM SAJMU „Domaće je najbolje“, koji će se održati od 14. do 22. rujna 2019. g. na Trgu 156. brigade Hrvatske vojske u Makarskoj.

 

Svrha sajma je poticanje proizvodnih djelatnosti, promocija autohtonih i tradicionalnih proizvoda, rukotvorina i ostalog kulturnog i tradicionalnog sadržaja grada Makarske i ostalih dijelova Hrvatske.

 

O rasporedu štandova i dodjele istih izlagačima na korištenje odlučuje isključivo Organizator sajma.

Organizator sajma osigurava promotivno – prodajni prostor i medijsku promociju.

Radno vrijeme sajma je od 8 sati do 21 sat.

Broj izlagača je ograničen, te će se isti popunjavati po redu dospijeća prijava.

Podnositelj prijave dužan u istoj naglasiti za koju namjenu i vrstu štanda se prijavljuje.

U ponudi imamo ukupno 11 štandova različitih dimenzija:

 

Veliki – 2,00 m x 0,90 m – ukupna cijena 1.000,00 kn + PDV (5 komada)

Srednji – 1,5 m x 0,90 m – ukupna cijena 800,00 kn + PDV (6 komada)

 

Obzirom na ograničeni broj štandova, podnositelj prijave može u prijavi, osim vrste štanda za koju se prijavljuje, navesti i štand druge vrste (dimenzija) kao opciju, kako bi osigurao promotivno-prodajno mjesto na Sajmu ako ne uspije s prijavom za vrstu štanda koju je naveo kao prvi izbor.

 

Prijava:

Svi zainteresirani proizvođači, udruge, umjetnici i ostali, svoje sudjelovanje na sajmu mogu prijaviti putem ispunjene prijave do petka 6. rujna 2019. g., zaključno do 13 sati, bez obzira na način dostave:

-         elektronskim putem na e-mail adresu

gradski.porezi1@makarska.hr

-         osobno ili putem pošte na adresu: Grad Makarska, Obala kralja Tomislava 1, 21300 Makarska (ured br. 7 – Pisarnica) s naznakom „Prijava za Jesenski sajam Domaće je najbolje“.

 

Informacije na tel.: 021/608-443, 608-428

 

Pravo na sudjelovanje:

Pravo na sudjelovanje na Sajmu imaju sve fizičke i pravne osobe s registriranom djelatnošću, koje nemaju nepodmirenih dospjelih dugovanja prema Gradu Makarskoj. Prijave osoba koje ne ispunjavaju navedene uvjete neće se uzeti u razmatranje.

Prijavitelj je dužan uredno popuniti i dostaviti Prijavu za sudjelovanje i uplatiti jamčevinu u visini cijene najma štanda sa PDV-om, na račun Proračun Grada Makarske, kod Hrvatske poštanske banke, broj:HR4123900011824900000 (Model: HR 68 i Poziv na broj:7706-OIB-411).

 

Uz ispunjenu prijavu potrebno je dostaviti i dokaz o registriranoj djelatnosti (izvod iz sudskog registra, izvod iz obrtnog registra, izvod iz upisnika obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, izvod iz registra udruga i slično), kao i dokaz o uplaćenoj jamčevini.

Lista s odabranim izlagačima Sajma objavit će se na web stranici Grada Makarske www.makarska.hr

Organizator sajma će sa svakim izlagačem koji je ostvario pravo sudjelovanja na Sajmu sklopiti Ugovor o zakupu štanda.

Jamčevina podnositelja prijave koji nije ostvario pravo sudjelovanja na Sajmu vraća se istom u nominalnom iznosu bez kamata na žiro račun naveden u prijavi.

Svaki izlagač dužan je voditi računa o poštivanju pozitivnih pravnih propisa Republike Hrvatske te u slučaju kršenja istih sam snosi sankcije.

 

 

Klasa: 610-02/19-01/62

Ur.broj: 2147/01-03/3-19-1

Makarska, 30. kolovoza 2019.

 

Gradonačelnik

Jure Brkan, dipl.oec.

 

 

Prijavu za JESENSKI SAJAM ”DOMAĆE JE NAJBOLJE” možete preuzeti na poveznici makarska.hr/hr/otvoreni-natjecaji-i-pozivi/46

 

 

 

 

www.makarska.hr/arhiva MP

Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh