GRAD MAKARSKA OBJAVIO JAVNI POZIV ZA ZAKUP KUĆICA U BOŽIĆNOM GRADU Dostava ponuda do 15. studenoga

GRAD MAKARSKA OBJAVIO JAVNI POZIV ZA ZAKUP KUĆICA U BOŽIĆNOM GRADU Dostava ponuda do 15. studenoga
Grad Makarska od 30. studenoga 2019. do 6. siječnja 2020. u sklopu manifestaciju Advent u Makarskoj organizira Božićni grad na Šetalištu fra Jure Radića i parkiralištu Osejava. Grad je 4. studenoga objavio Javni poziv za dostavu ponuda za zakup kućica u Božićnom gradu, a rok za dostavu ponuda je 15. studenoga.

 

 

JAVNI POZIV za dostavu ponuda za zakup kućica za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i trgovine za vrijeme Adventa u Makarskoj – BOŽIĆNI GRAD 2019. (rok za dostavu ponuda je od 4.11.2019. – 15.11.2019. do 13 h)

 

Na temelju članka 49. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske broj, 8/18 i 14/18), Gradonačelnik Grada Makarske dana 4. studenoga 2019. godine, objavljuje

 

JAVNI  POZIV

za dostavu ponuda za zakup kućica za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i trgovine

za vrijeme Adventa u Makarskoj – BOŽIĆNI GRAD 2019.

 

 

Grad Makarska (u daljnjem tekstu: Organizator) objavljuje Javni poziv za dostavu ponuda za zakup kućica za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i trgovine za vrijeme Adventa u Makarskoj – BOŽIĆNI GRAD 2019. na lokacijama: Šetalište fra Jure Radića u Makarskoj – parkiralište Osejava, u vremenu od 30. studenoga 2019. do 6. siječnja 2020.g. Svečano otvaranje Božićnog grada 2019. je 30. studenoga 2019.

 

Rok za dostavu ponuda je od dana objave Javnog poziva do 15. studenog (petak) 2019. godine zaključno do 13 sati, bez obzira na način dostave ponude.

Ponude se podnose na adresu: Grad Makarska, 21300 Makarska, Obala kralja Tomislava 1, u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Javni poziv – Božićni grad 2019. – ne otvaraj“.

Ponude dostavljene u Grad Makarsku nakon 13 sati dana 15. studenoga 2019.g. smatrat će se ponudama dostavljenima izvan roka te se neće uzeti u razmatranje.

Javno otvaranje ponuda održat će se 18. studenoga (ponedjeljak) 2019.g. u 13 sati u gradskoj vijećnici Grada Makarske.

Odluka o odabiru ponuditelja koji su ostvarili pravo zakupa kućica objavit će se na mrežnim stranicama Grada Makarske www.makarska.hr

 

Djelatnost ugostiteljstva u smislu ovog Javnog poziva je priprema, prodaja i usluživanje jela i pića, odnosno tradicionalnih proizvoda tematski i sadržajno vezanih uz Božićno-novogodišnje blagdane (kuhano vino, čajevi, domaći likeri, fritule, uštipci, palačinke te druge slastice, kobasice, hrenovke, prženi krompir, topli sendviči i ostala jednostavna jela).

Djelatnost trgovine u smislu ovog Javnog poziva je prodaja gotovih zapakiranih prehrambenih proizvoda bez pripreme na licu mjesta te neprehrambenih proizvoda koji su tematski i sadržajno vezani uz Božićno-novogodišnje blagdane (razni ukrasni predmeti, adventski vjenčići, lampice, svijeće, čestitke, ukrasi za bor, umjetnine, papirna konfekcija, nakit i bižuterija, igračake, prigodni tekstilni proizvodi i drugi prigodni asortiman).

 

Broj kućica koje se daju u zakup, dimenzije kućica, djelatnost koja će se obavljati u kućici  i početni iznos zakupnine  bez PDV-a, za razdoblje od 30. studenoga 2019. do 6. siječnja 2020. određuje se kako slijedi:

-   5 kućica dimenzija 1,8 m x 2,0 m, za obavljanje djelatnosti trgovine, početni iznos zakupnine je 400,00 kn, po kućici. Kučice su označene brojevima 1,2,3,4 i 5.

-   1 kućica dimenzije 1,8 m x 2,0 m, za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva (isključivo za prodaju slastica, fritula i svih drugih vrsta uštipaka), početni iznos zakupnine je 500,00 kn, za kućicu. Kučica je označena brojem 6.

-   6 kućica dimenzija 2,8 m x 2,35 m, za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva, početni iznos zakupnine je 3.000,00 kn, po kućici. Kučice su označene brojevima 8,10,12,14,16 i 18.

-   6 kućica dimenzija 2,8 m x 2,8 m, za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva, početni iznos zakupnine je 4.000,00 kn, po kućici. Kučice su označene brojevima 7,9,11,13,15 i 17.

Plan rasporeda kućica s brojem kućica određen je grafičkim prikazom koji je sastavni dio ovog Javnog poziva.

Na ponuđeni iznos zakupnine obračunava se PDV.

 

Turistička zajednica grada Makarske, kao suorganizator Adventa u Makarskoj s Gradom Makarskom, pridonjet će promoviranju Grada Makarske kao turističke destinacije u zimsko doba, te će u suradnji sa svojim partnerima organizirati svakodnevni humanitarni i zabavni program u svrhu promocije Grada Makarske te izgradnje prepoznatljivog brenda Božićnog grada.

 

U iznos zakupnine  kućice uključen je priključak i trošak električne energije.

Neposredno ispred kućice za ugostiteljstvo (dimenzija 2,8 m x 2,35 m i 2,8 m x 2,8 m) zakupnik može postaviti najviše 6 stolova (max. promjera 0,6 m, odnosno  0,6 m x 0,6 m) i 4 stolice po stolu, te na otvorenom prostoru ugostiteljskog štekata može postaviti samo jedan (1) suncobran bijele boje max. dimenzija 4,0 m x 4,0 m.

Zakupnik smije koristiti isključivo plinske grijalice.

Zakupniku je izvan prostora kućice zabranjeno postavljanje drugih predmeta, uređaja, opreme i šanka, suprotno ovom Javnom pozivu, bez odobrenja Organizatora.

Za potrebe održavanja pojedinog prigodnog programa Organizator zadržava pravo naložiti privremeno uklanjanje svih predmeta koji se nalaze na štekatu (stolovi, stolice, suncobrani, stalci, grijalice i dr.), u svrhu sigurnosti i neometanog korištenja javne površine od strane posjetitelja, o čemu će Organizator obavijestiti zakupnike najkasnije na dan održavanja prigodnog programa.

 

Pravo sudjelovanja na Javnom pozivu imaju pravne i fizičke osobe s registriranom djelatnošću, koje nemaju dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Gradu Makarskoj, po bilo kojoj osnovi, s napomenom da za obavljanje trgovačke djelatnosti pravne i fizičke osobe koje se prijavljuju moraju biti registrirane za obavljanje djelatnosti trgovine.

 

Pisana ponuda treba sadržavati:

-          ime i prezime fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe s naznakom prebivališta, odnosno sjedišta, broj telefona, broj žiro računa (IBAN) i naziv banke;

-          dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti: Izvod iz registra obrtnika, Izvod iz sudskog registra, rješenje o upisu u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, Statut udruge i rješenje Ureda državne uprave za udruge ili Izvod iz registra Udruga, potvrdu Komore za obavljanje određene djelatnosti s Izvodom iz upisnika poreznih obveznika nadležne Porezne uprave (ovisno o statusu i načinu registracije za obavljanje djelatnosti);

-          potvrdu Upravnog odjela za financije i proračun Grada Makarske da ponuditelj nema nepodmirenih dospjelih dugovanja prema Gradu Makarska (ne stariju od 30 dana do dana objave Javnog poziva);

-          dokaz o uplati jamčevine, u visini početnog iznosa zakupnine kućice (bez PDV-a) za koju podnosi ponudu, na žiro račun Grada Makarske-Proračun, kod Hrvatske poštanske banke, broj: HR 4123900011824900000 (Model: HR 68 Poziv na broj : 7706-OIB-411).

-          broj kućice (prema Grafičkom prikazu rasporeda kućica) za koju podnosi ponudu, s naznakom vrste djelatnosti (ugostiteljska ili trgovačka djelatnost);

-          visinu zakupnine koju nudi, bez PDV-a.

 

Ako se ponuditelj natječe za više kućica za svaku je potrebno dati odvojenu ponudu u posebnoj omotnici sa svim prilozima koje ponuda mora sadržavati i odgovarajućim jamčevinama.

Obrazac ponude može se preuzeti na mrežnim stranicama Grada Makarske www.makarska.hr (klikni ovdje za preuzimanje obrasca i grafičkog prikaza rasporeda kućica) ili u pisarnici Grada Makarske, ured broj 7, I. kat zgrade Grada.

Za ponuditelje koji su ostvarili pravo zakupa kućice, jamčevina će se uračunati u zakupninu. Ponuditeljima koji nisu ostvarili pravo zakupa kućice po Javnom pozivu jamčevina se vraća u nominalnom iznosu i bez kamata.

Nepravovremene i nepotpune ponude te ponude koje ne udovoljavaju uvjetima iz Javnog poziva neće se razmatrati.

 

Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviši ponuđeni iznos zakupnine.

U slučaju da nakon objave Odluke o odabranim ponuditeljima koji su ostvarili pravo zakupa kućice ostanu kućice za koje nitko od ponuditelja nije ostvario pravo zakupa ili za iste nije pristigla niti jedna ponuda, javni poziv se može ponoviti s naznakom da je to ponovljeni javni poziv.

U slučaju da je za istu kućicu više ponuditelja ponudilo isti najveći iznos zakupnine, provest će se javno nadmetanje dana 19. studenoga (utorak) 2019.g. u 13 sati u gradskoj vijećnici Grada Makarske, primjenjujući odgovarajuće odredbe ovog Javnog poziva. Nakon proteka 2 minute od zadnje ponude javno nadmetanje se završava za tu kućicu, a pravo na zakup kućice ostvaruje ponuditelj koji je ponudio najviši iznos zakupnine.

 

Radno vrijeme Adventa u Makarskoj – BOŽIĆNI GRAD 2019. je od 11,00 do 24,00 sata.

Na Badnjak (24. prosinca 2019.), Božić (25. prosinca 2019.), sv. Stjepana (26. prosinca 2019.), doček Nove godine (31. prosinca 2019.), Novu godinu (01. siječnja 2020.) te vikendom (petak, subota i nedjelja), radno vrijeme Božićnog grada je od 11,00 do 03,00 sata narednog dana.

Kućice za obavljanje djelatnosti trgovine mogu raditi i skraćeno, odnosno do 20 sati.

Na Božić 25. prosinca 2019. zakupnici kućica nisu u obvezi raditi.

Zakupnici kućica moraju poštivati propisano radno vrijeme.

 

Odluku o odabiru ponuditelja koji su ostvarili pravo zakupa kućica donosi Komisija za provođenje javnog poziva i otvaranje ponuda za zakup kućica za za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva i trgovine za vrijeme Adventa u Makarskoj – BOŽIĆNI GRAD 2019. (u daljnjem tekstu Komisija)

Protiv Odluke iz prethodnog stavka može se podnijeti prigovor gradonačelniku Grada Makarske najkasnije do 13 sati trećeg dana od dana objave Odluke na mrežnim stranicama Grada Makarske www.makarska.hr, bez obzira na način dostave prigovora.

Odluka gradonačelnika po prigovoru je konačna. Konačna Odluka o odabiru ponuditelja koji su ostvarili pravo zakupa objavljuje se na mrežnim stranicama Grada Makarske www.makarska.hr

Po konačnosti Odluke o odabiru ponuditelja koji su ostvarili pravo zakupa kućica, a uz dostavu dokaza o uplati ukupnog iznosa ponuđene zakupnine, uvečane za iznos PDV-a na žiro račun Grada Makarske-Proračun, kod Hrvatske poštanske banke, broj:HR 4123900011824900000 (Model: HR 68 Poziv na broj : 7706-OIB-411) sklopit će se Ugovor o zakupu kućice. Dokaz o uplati ukupnog iznosa ponuđene zakupnine, uvečan za iznos PDV-a sastavni je dio Ugovora o zakupu kućice.

Primopredaja kućice zakupniku vrši se po predočenju potpisanog Ugovora o zakupu kućice komunalnom redaru Grada Makarske. Po završenoj primopredaji kućica sukladno konačnoj Odluci o odabiru ponuditelja koji su ostvarili pravo zakupa kućice i potpisanim Ugovorima o zakupu kućice komunalni redar sačinjava Zapisnik s taksativno navedenim zakupnicima koji su ušli u posjed kućice.

U slučaju da odabrani ponuditelj odustane od ponude nakon objave konačne Odluke o odabiru ponuditelja koji su ostvarili pravo zakupa ili ne uplati ponuđeni iznos zakupnine uvećan za iznos PDV-a do roka navedenog u konačnoj Odluci, Organizator zadržava uplaćenu jamčevinu, a kućicu može ponuditi slijedećem ponuditelju s najvećom ponuđenom zakupninom za tu kućicu.

 

Zakupnik je u obvezi na pročelju kućice vidno istaknuti naziv tvrtke /obrta/ OPG-a ili drugi naziv pod kojim posluje.

Zakupnici su dužni obavljati djelatnost sukladno pozitivnim zakonskim propisima RH, poštivati propise o javnom redu i miru, propise o komunalnom redu te obavljati djelatnost u duhu Božićnih i Novogodišnjih blagdana.

Organizator ne snosi odgovornost za obavljanje neregistrirane djelatnosti, neizdavanje računa, te za bilo koje drugo  postupanje suprotno pozitivnim zakonskim propisima RH.

Zakupnik je u obvezi prigodno ukrasiti unutrašnjost kućice, dok Organizator i suorganizator, u skladu sa svojim područjem aktivnosti, prigodno ukrašavaju okolni prostor i drugim sadržajima uveličavaju navedenu manifestaciju.

Djelatnici u kućicama za vrijeme radnog vremena moraju biti prigodno odjeveni u duhu blagdana (kape Djeda Božičnjaka, prigodne pregače i slično).

Zakupnik je dužan održavati kućicu i okolni prostor čistim te svakodnevno odlagati otpad u posude za otpad/kontejnere na zelenom otoku.

 

Organizator će putem razglasnih uređaja osigurati puštanje glazbe na otvorenom na lokacijama na kojima se održava Adventa u Makarskoj – BOŽIĆNI GRAD 2019. za cijelo vrijeme trajanja manifestacije.

Zakupnicima je zabranjeno na otvorenom prostoru puštati glazbu putem razglasnih uređaja.

Zakupnicima je zabranjeno vršiti preinake na kućici bez odobrenja Organizatora, te davanje kućica u podzakup ili na korištenje trećim osobama.

U slučaju da zakupnik postupa suprotno odredbama Ugovora o zakupu kućice i ne otkloni navedena odstupaja u roku navedenom u opomeni Ugovor prestaje samom dostavom otkaza zakupniku uz zadržavanje uplaćene zakupnine.

 

Zakupnik je dužan kućicu, po završetku Adventa u Makarskoj, najkasnije do 08. siječnja 2020.g., osloboditi od osoba i stvari i predati Organizatoru u stanju u kakvom ju je primio.

Zakupnik je odgovoran za svu štetu koja nastane na kućici zbog njegova propusta ili nepažnje.

 

 

Klasa: 610-01/19-01/10

Ur.broj: 2147/01-03/3-19-2

Makarska, 4. studenoga 2019.g.

 Gradonačelnik

 

Jure Brkan, dipl.oec.

 

 

 

 

www.makarska.hr/arhiva MP

Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh