GRAD MAKARSKA POMAŽE MLADIMA – Raspisan natječaj za 35 studentskih stipendija

GRAD MAKARSKA POMAŽE MLADIMA – Raspisan natječaj za 35 studentskih stipendija
I ove akademske godine Grad Makarska nastavlja s dodjelom studentskih stipendija. Raspisan je natječaj za 7 stipendija za studente slabijeg imovnog stanja, 15 studentskih stipendija studentima u deficitarnim zanimanjima, 5 studentima umjetničkih sveučilišnih studija te 8 studentskih stipendija uspješnim studentima.

 

Natječaj – stipendije za studente slabijeg imovnog stanja 2020-2021

1.10.2020.

Na temelju članka 49. Statuta Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“ br. 8/18, 14/18 i 9/20) i članka 21. Pravilnika o stipendiranju i dodjeli studentskih novčanih potpora studentima s područja Grada Makarske (“Glasnik Grada Makarske”, br. 13/15) Gradonačelnik Grada Makarske dana 1. listopada 2020. godine raspisuje

 

 

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja s područja

grada Makarske za akademsku godinu 2020./2021.

 

I. Grad Makarska će dodijeliti sedam (7) studentskih stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja s područja grada Makarske za akademsku godinu 2020./2021.

 

II. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji:

- su državljani Republike Hrvatske,

- su redoviti studenti upisani na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj

(kontinuirano bez ponavljanja upisuje semestar),

- imaju prebivalište na području grada Makarske najmanje pet (5) godina prije

raspisivanja natječaja za stipendije,

- nemaju novčane potpore po osnovi studiranja odobrene od drugog subjekta i

- studenti koji ispunjavaju uvjet prihoda iz članka 8. Odluke o socijalnoj skrbi Grada

Makarske („Glasnik Grada Makarske“, br. 10/16, 8/18, 9/18 i 20/19).

 

III. Iznos stipendije koji će se dodijeliti za studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja je

1.000,00 kuna mjesečno za deset (10) mjeseci akademske godine 2020./2021.

 

IV. Pozivaju se zainteresirani studenti da podnesu prijave na natječaj u roku od 15 dana od

dana njegove objave na stranicama Grada Makarske: www.makarska.hr i Oglasne ploče

Grada Makarske. Prijave se podnose na adresu: Grad Makarska, Upravni odjel za

društvene djelatnosti, Obala kralja Tomislava br. 1, 21300 Makarska.

 

V. Uz prijavnicu za natječaj (obrazac prijavnice dostupan je u Upravnom odjelu za društvene

djelatnosti Grada Makarske odnosno na službenim stranicama grada Makarske,

www.makarska.hr) kandidati trebaju dostaviti sljedeće isprave i dokaze:

 

1. Potvrdu o redovnom upisu na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj,

2. Svjedodžbe posljednje četiri godine školovanja u srednjoj školi – za studente prve godine

fakulteta (preslike), odnosno prijepis ocjena za studente koji već studiraju,

3. Isprave kojima kandidati dokazuju svoj socijalni i materijalni položaj:

- dokaz o primanjima ostvarenim tri mjeseca prije podnošenja zamolbe za sve zaposlene

članove zajedničkog kućanstva,

- potvrde o dodhotku za sve članove kućanstva za prethodnih šest (6) mjeseci – izdaje Porezna

uprava Makarska,

- potvrda HZZ-a o statusu nezaposlenih osoba zajedničkog kućanstva,

- dokaz da kandidat nema jednog ili oba roditelja (smrtni list),

- dokaz o invalidnosti kandidata (akt ovlaštene institucije kojim je utvrđen oblik invaliditeta),

- dokaz o invalidnosti roditelja (akt ovlaštene institucije kojim je utvrđen oblik invaliditeta),

- dokaz o ostvarivanju jednog od oblika pomoći Centra za socijalnu skrb Potvrda od Centra za

socijalnu skrb ukoliko ostvaruje pravo na stalnu pomoć),

- izjavu da je kandidat dijete samohranog roditelja (ukoliko je dijete koje ne prima nikakvu

financijsku pomoć od drugog roditelja),

- dokaz da je kandidat iz obitelji s troje i više djece (predškolsko dijete, dijete na školovanju u

mjestu prebivališta i dijete na školovanju izvan mjesta prebivališta – potvrde institucija).

VI. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir i odbacit će se.

 

VII. Kriteriji na temelju kojih će se izvršiti odabir prijavljenih kandidata su:

1. opći uspjeh u prethodnom školovanju (student prvog semestra), odnosno prosječna ocjena

svih položenih ispita (student višeg semestra) i

2. socijalni položaj.

 

VIII. U roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, Grad Makarska objavit će prijedlog liste za dodjelu stipendija. Svaki kandidat može u roku od 8 dana od dana objave prijedloga liste za dodjelu stipendija, putem Upravnog odjela za društvene djelatnosti, gradonačelniku Grada Makarske podnijeti pisani prigovor na pojedini prijedlog liste.

 

Gradonačelnik Grada Makarske donijet će zaključak o dodjeli stipendija koji će se objaviti na oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Makarske.

 

IX. Ovaj natječaj objavit će se na Oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Makarske www.makarska.hr.

 

 

 

(KLIKNI OVDJE ZA PREUZIMANJE TEKSTA I OBRASCA NATJEČAJA)

 

 

 

GRAD MAKARSKA

Gradonačelnik

Jure Brkan, dipl. oec.

 

KLASA: 602-01/20-01/6

URBROJ: 2147/01-06/1-20-1

Makarska, 1. listopada 2020.

 

 

Natječaj – stipendije za studente deficitarnih zanimanja 2020./2021.

1.10.2020.

 

 

Na temelju članka 49. Statuta Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“ br. 8/18, 14/18 i 9/20) i članka 21. Pravilnika o stipendiranju i dodjeli studentskih novčanih potpora studentima s područja Grada Makarske (“Glasnik Grada Makarske”, br. 13/15) gradonačelnik Grada Makarske dana 1. listopada 2020. godine raspisuje

 

 

NATJEČAJ – za dodjelu stipendija studentima u deficitarnim fakultetima s područja 

grada Makarske za akademsku godinu 2020./2021.

 

I. Grad Makarska će dodijeliti petnaest (15) studentskih stipendija studentima u deficitarnim

fakultetima s područja grada Makarske za akademsku godinu 2020./2021.

 

II. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji:

- su državljani Republike Hrvatske,

- su redoviti studenti upisani na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj

(kontinuirano bez ponavljanja upisuje semestar),

- imaju prebivalište na području grada Makarske najmanje pet (5) godina prije

raspisivanja natječaja za stipendije,

- nemaju novčane potpore po osnovi studiranja odobrene od drugog subjekta i

- su se opredijelili za jedan od deficitarnih fakulteta sukladno odluci gradonačelnika i to:

 

  1. Edukacijsko – rehabilitacijski (smjerovi: logoped i edukator – rehabilitator),
  2. Farmaceutsko – biokemijski (smjerovi: farmacija i medicinska biokemija),
  3. Medicinski i
  4. Prirodoslovno-matematički (smjerovi: fizika, informatika i matematika).

 

III. Iznos stipendije koji će se dodijeliti za studente u deficitarnim fakultetima je 1.000,00

kuna mjesečno za deset (10) mjeseci akademske godine 2020./2021.

 

IV. Pozivaju se zainteresirani studenti da podnesu prijave na natječaj u roku od 15 dana od

dana njegove objave na stranicama Grada Makarske: www.makarska.hr i Oglasne ploče

Grada Makarske. Prijave se podnose na adresu: Grad Makarska, Upravni odjel za

društvene djelatnosti, Obala kralja Tomislava br. 1, 21300 Makarska.

V. Uz prijavnicu za natječaj (obrazac prijavnice dostupan je u Upravnom odjelu za društvene

djelatnosti Grada Makarske odnosno na službenim stranicama grada Makarske,

www.makarska.hr) kandidati trebaju dostaviti sljedeće isprave i dokaze:

 

1. Potvrdu o redovnom upisu na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj,

2. Svjedodžbe posljednje četiri godine školovanja u srednjoj školi – za studente prve godine

fakulteta (preslike), odnosno prijepis ocjena za studente koji već studiraju,

3. Isprave kojima kandidati dokazuju svoj socijalni položaj za dodatne bodove (nije obvezno):

- dokaz da kandidat nema jednog ili oba roditelja (smrtni list),

- dokaz o invalidnosti kandidata (akt ovlaštene institucije kojim je utvrđen oblik invaliditeta),

- dokaz o invalidnosti roditelja (akt ovlaštene institucije kojim je utvrđen oblik invaliditeta),

- dokaz da je kandidat iz obitelji s troje i više djece (predškolsko dijete, dijete na školovanju u

mjestu prebivališta i dijete na školovanju izvan mjesta prebivališta – potvrde institucija).

 

 

VI. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir i odbacit će se.

 

VII. Kriteriji na temelju kojih će se izvršiti odabir prijavljenih kandidata su:

1. deficitarnost fakulteta sukladno odluci Gradonačelnika Grada Makarske,

2. opći uspjeh u prethodnom školovanju (student prvog semestra), odnosno prosječna ocjena

svih položenih ispita (student višeg semestra) i

3. socijalni položaj.

 

VIII. U roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, Grad Makarska objavit će prijedlog liste za dodjelu stipendija. Svaki kandidat može u roku od 8 dana od dana objave prijedloga liste za dodjelu stipendija, putem Upravnog odjela za društvene djelatnosti, gradonačelniku Grada Makarske podnijeti pisani prigovor na pojedini prijedlog liste.

 

Gradonačelnik Grada Makarske donijet će zaključak o dodjeli stipendija koji će se objaviti na oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Makarske.

 

IX. Ovaj natječaj objavit će se na Oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Makarske www.makarska.hr.

 

 

 

(KLIKNI OVDJE ZA PREUZIMANJE TEKSTA I OBRASCA NATJEČAJA)

 

 

 

GRAD MAKARSKA

Gradonačelnik

Jure Brkan, dipl. oec.

 

KLASA: 602-01/20-01/5

URBROJ: 2147/01-06/1-20-1

Makarska, 01. listopada 2020.

 

 

 

Natječaj – stipendije za studente umjetničkih studija 2020./2021.

01.10.2020.

Na temelju članka 49. Statuta Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“ br. 8/18, 14/18 i 9/20) i članka 21. Pravilnika o stipendiranju i dodjeli studentskih novčanih potpora studentima s područja Grada Makarske (“Glasnik Grada Makarske”, br. 13/15) gradonačelnik Grada Makarske dana 1. listopada 2020. godine raspisuje

 

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija studentima umjetničkih sveučilišnih studija s područja

grada Makarske za akademsku godinu 2020./2021.

 

I. Grad Makarska će dodijeliti pet (5) studentskih stipendija studentima umjetničkih sveučilišnih studija s područja grada Makarske za akademsku godinu 2020./2021.

 

II. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji:

- su državljani Republike Hrvatske,

- su redoviti studenti upisani na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj

(kontinuirano bez ponavljanja upisuje semestar),

- imaju prebivalište na području grada Makarske najmanje pet (5) godina prije

raspisivanja natječaja za stipendije i

- nemaju novčane potpore po osnovi studiranja odobrene od nekog drugog subjekta.

 

III. Iznos stipendije koji će se dodijeliti za studente umjetničkih sveučilišnih studija je

1.000,00 kuna mjesečno za deset (10) mjeseci akademske godine 2020/2021.

 

IV. Pozivaju se zainteresirani studenti da podnesu prijave na natječaj u roku od 15 dana od

dana njegove objave na stranicama Grada Makarske: www.makarska.hr i Oglasne ploče

Grada Makarske. Prijave se podnose na adresu: Grad Makarska, Upravni odjel za

društvene djelatnosti, Obala kralja Tomislava br. 1, 21300 Makarska.

 

V. Uz prijavnicu za natječaj (obrazac prijavnice dostupan je u Upravnom odjelu za društvene

djelatnosti Grada Makarske odnosno na službenim stranicama grada Makarske,

www.makarska.hr) kandidati trebaju dostaviti sljedeće isprave i dokaze:

 

1. Potvrdu o redovnom upisu na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj,

2. Svjedodžbe posljednje četiri godine školovanja u srednjoj školi – za studente prve godine

fakulteta (preslike), odnosno prijepis ocjena za studente koji već studiraju,

3. Isprave kojima kandidati dokazuju svoj socijalni položaj za dodatne bodove (nije obvezno):

- dokaz da kandidat nema jednog ili oba roditelja (smrtni list),

- dokaz o invalidnosti kandidata (akt ovlaštene institucije kojim je utvrđen oblik invaliditeta),

- dokaz o invalidnosti roditelja (akt ovlaštene institucije kojim je utvrđen oblik invaliditeta),

- dokaz da je kandidat iz obitelji s troje i više djece (predškolsko dijete, dijete na školovanju u

mjestu prebivališta i dijete na školovanju izvan mjesta prebivališta – potvrde institucija).

 

VI. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir i odbacit će se.

 

VII. Kriteriji na temelju kojih će se izvršiti odabir prijavljenih kandidata su:

1. opći uspjeh u prethodnom školovanju (student prvog semestra), odnosno prosječna ocjena

svih položenih ispita (student višeg semestra) i

2. socijalni položaj.

 

VIII. U roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, Grad Makarska objavit će prijedlog liste za dodjelu stipendija. Svaki kandidat može u roku od 8 dana od dana objave prijedloga liste za dodjelu stipendija, putem Upravnog odjela za društvene djelatnosti, gradonačelniku Grada Makarske podnijeti pisani prigovor na pojedini prijedlog liste

 

Gradonačelnik Grada Makarske donijet će zaključak o dodjeli stipendija koji će se objaviti na oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Makarske.

 

IX. Ovaj natječaj objavit će se na Oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Makarske www.makarska.hr.

 

 

 

(KLIKNI OVDJE ZA PREUZIMANJE TEKSTA I OBRASCA NATJEČAJA)

 

 

 

 

GRAD MAKARSKA

Gradonačelnik

Jure Brkan, dipl. oec.

 

KLASA: 602-01/20-01/7

URBROJ: 2147/01-06/1-20-1

Makarska, 01. listopada 2020.

 

 

Natječaj – stipendije za uspješne studente 2020./2021.

01.10.2020.

Na temelju članka 49. Statuta Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“ br. 8/18,  14/18 i 9/20) i članka 21. Pravilnika o stipendiranju i dodjeli studentskih novčanih potpora studentima s područja Grada Makarske (“Glasnik Grada Makarske”, br. 13/15) gradonačelnik Grada Makarske dana 1. listopada 2020. godine raspisuje

 

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija uspješnim studentima s područja

grada Makarske za akademsku godinu 2020./2021.

 

I. Grad Makarska će dodijeliti osam (8) studentskih stipendija uspješnim studentima s područja grada Makarske za akademsku godinu 2020./2021.

 

II. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji:

- su državljani Republike Hrvatske,

- su redoviti studenti upisani na treći ili viši semestar sveučilišnog ili stručnog studija u

Republici Hrvatskoj čiji je prosjek ocjena svih prethodnih semestara minimalno 4,50

(kontinuirano bez ponavljanja upisuje semestar),

- imaju prebivalište na području grada Makarske najmanje pet (5) godina prije

raspisivanja natječaja za stipendije i

- nemaju novčane potpore po osnovi studiranja odobrene od drugog subjekta.

 

III. Iznos stipendije koji će se dodijeliti za uspješne studente je 1.000,00 kuna mjesečno za

deset (10) mjeseci akademske godine 2020./2021.

 

IV. Pozivaju se zainteresirani studenti da podnesu prijave na natječaj u roku od 15 dana od

dana njegove objave na stranicama Grada Makarske: www.makarska.hr i Oglasne ploče

Grada Makarske. Prijave se podnose na adresu: Grad Makarska, Upravni odjel za

društvene djelatnosti, Obala kralja Tomislava br. 1, 21300 Makarska.

 

V. Uz prijavnicu za natječaj (obrazac prijavnice dostupan je u Upravnom odjelu za društvene

djelatnosti Grada Makarske odnosno na službenim stranicama grada Makarske,

www.makarska.hr) kandidati trebaju dostaviti sljedeće isprave i dokaze:

 

1. Potvrdu o redovnom upisu na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj i prijepis

ocjena (prosjek ocjena svih prethodnih semestara minimalno 4,50),

2. Isprave kojima kandidati dokazuju svoj socijalni položaj za dodatne bodove (nije obvezno):

- dokaz da kandidat nema jednog ili oba roditelja (smrtni list),

- dokaz o invalidnosti kandidata (akt ovlaštene institucije kojim je utvrđen oblik invaliditeta),

- dokaz o invalidnosti roditelja (akt ovlaštene institucije kojim je utvrđen oblik invaliditeta),

- dokaz da je kandidat iz obitelji s troje i više djece (predškolsko dijete, dijete na školovanju u

mjestu prebivališta i dijete na školovanju izvan mjesta prebivališta – potvrde institucija).

 

VI. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir i odbacit će se.

 

VII. Kriteriji na temelju kojih će se izvršiti odabir prijavljenih kandidata su:

1. prosječna ocjena svih položenih ispita i

2. socijalni položaj.

 

 

VIII. U roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, Grad Makarska objavit će prijedlog liste za dodjelu stipendija. Svaki kandidat može u roku od 8 dana od dana objave prijedloga liste za dodjelu stipendija, putem Upravnog odjela za društvene djelatnosti, gradonačelniku Grada Makarske podnijeti pisani prigovor na pojedini prijedlog liste.

 

Gradonačelnik Grada Makarske donijet će zaključak o dodjeli stipendija koji će se objaviti na oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Makarske.

 

IX. Ovaj natječaj objavit će se na Oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Makarske www.makarska.hr.

 

 

(KLIKNI OVDJE ZA PREUZIMANJE TEKSTA I OBRASCA NATJEČAJA)

 

 

GRAD MAKARSKA

Gradonačelnik

Jure Brkan, dipl. oec.

 

 

KLASA: 602-01/20-01/4

URBROJ: 2147/01-06/1-20-1

Makarska, 1. listopada 2020.

 

 

 

 

www.makarska.hr/arhiva MP

Print Friendly, PDF & Email

Sva prava na tekstove i slike pridržava gradsko glasilo Makarsko primorje.

Na vrh